Share: Karlukwees, B.C. 1929

Phillips karlukwees, b